Kto je správcom Tvojich osobných údajov?
Správcom Tvojich osobných údajov je spoločnosť MANLY, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 457 779, DIČ: 2021424119 zapísaná na Okresnom súde Prešov v obchodnom registri, vložka číslo: 11380/P,  e-mail: info@dogface.sk, tel .: +421 951 604 033 (ďalej len " Správca ")..

V akých situáciách budeme Tvoje údaje spracovávať?

 1. Kedy spracovávame údaje s Tvojím súhlasom? O udelenie súhlasu Ťa požiadame, ak ešte nie si naším registrovaným zákazníkom ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len "nariadenie GDPR") a chceš od nás dostávať marketingové ponuky.
 2. Kedy spracovávame údaje bez Tvojho súhlasu Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:
  1. Právny titul: Plnenie zmluvy alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť
   Účel:
   • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácii
   • zákaznícky program
  2. Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Správcu;
   Účel:
   • pre vymáhanie dlžných súm za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správcu;
   • Vo vybraných prípadoch posudzovania Tvojej dôveryhodnosti;
   • Priamy marketing smerovaný výhradne voči našim registrovaným zákazníkom a osobám splňujúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúci v ponuke tovarov a služieb poskytovaných Správcom.
  3. Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona
   Účel:
   • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane zákonného uchovania údajov;
   • Vedenie účtovníctva;
   • Elektronická evidencia tržieb.

Aké osobné údaje o Tebe spracovávame?
Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Tvoje identifikačné a kontaktné údaje;
 • údaje o produktoch, ktoré si zakúpil, príp. o službách, ktoré sme ti poskytli;
 • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebehla osobne, písomne, telefonicky alebo inak);
 • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej čiastke apod.);
 • iba vo vybraných prípadoch údaje o Tvojej dôveryhodnosti, pre účely tzv. blacklistu.

Kde môžeš sledovať spracovanie svojich osobných údajov??

Tu na stránke GDPR

Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?
Tvoje osobné údaje spracovávané Správcom pre účely popísané v bode 2 tieto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich udelil.

Kto je príjemcom osobných údajov?

Tvoje osobné údaje predávame v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pro naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Tebou, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérnych alebo poštových služieb;
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutí Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo pokiaľ je to nutné pro ochranu našich oprávnených záujmu (napr. súdom atp.);
 • pokiaľ nám k tomu udelíš súhlas v rozsahu Tvojej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, dodávateľom služby priameho marketingu alebo služby na zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Takýto dodávatelia sú voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov. Predaním tohto osobného údajov však zaisťujeme všetky Tebe uvedené práva.

Aké máš práva pri spracovaní Tvojich osobných údajov?
Pokiaľ ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – môžeš Správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Tebe spracovávame. Správca Ti poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. Požiadať môžeš prostredníctvom e-mail adresy: info@dogface.sk.
 • Právo na opravu – môžeš Správcu požiadať o opravu nepresných nebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Tebe spracovávame
 • Právo na výmaz – môžeš Správcu požiadať, aby vymazal Tvoje osobné údaje, pokiaľ dôjde k niektorému z nasledujúcich situácii:
  • osobní údaje už nie sú potrebné pro účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané;
  • odvolal si súhlas, na základe ktorého boli Tvoje osobné údaje, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;
  • vzniesol/a si námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Tvojich osobných údajov a neexistuje žiaden prevažujúci oprávnený dôvody pre ich spracovanie alebo si vzniesol námietky proti spracovaní Tvojich osobných údajov pre účely priameho marketingu;
  • Tvoje osobné údaje boli spracované protiprávne;
  • Tvoje osobne údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie nebo členského státu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;
 • Právo na obmedzenie spracovania – môžeš Správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie Tvojich osobných údajov, pokiaľ dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii:
  • Poprel/a si presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
  • spracovanie Tvojich osobných údajov je protiprávne, ale odmietaš výmaz týchto údajov a miesto toho zadáš o obmedzení ich použitia;
  • Správca už osobné údaje nepotrebuje pro účely spracovania, ale Ty ich požaduješ pro určení, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • Vzniesol/a si námietku proti spracovaní Tvojich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnený dôvod Správcu prevažuje nad Tvojimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na dostupnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GDPR máš právo získať osobné údaje, ktoré sa Ťa týkajú, a ktoré si poskytol Správcovi., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tím, že týmto právom nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo na odvolanie súhlasu – pokiaľ je spracovanie Tvojich osobných údajov založené na súhlase, máš právo Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely, pre ktoré si dal súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • Právo vzniesť námietku – môžeš kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaní Tvojich osobných údajov u Správcu pro účely priameho marketingu prevadeného na základe oprávneného záujmu Správcu.
 • Právo podať sťažnosť – máš právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Je Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?
O udelenie Tvojho súhlasu Ťa požiadame, pokiaľ nie si našim registrovaným zákazníkom, ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chceš od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou pro získanie žiadneho tovaru nebo služby z ponuky našej spoločností.


Dá sa odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov?
Súhlas udelení pro marketingové účely môžeš odvolať kedykoľvek.


Ako môžeš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
Svoj súhlas s spracovaním Tvojich osobných údajov môžeš odvolať písomne na adresu našej Spoločnosti alebo na e-mail: info@dogface.sk.


Ako sa môžeš brániť proti priamemu marketingu vykonávanom bez Tvojho súhlasu?
Máš právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takému spracovaniu Tvojich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v predchádzajúcich bodoch. Ďalšie informácie ochrany osobných údajov v obchodných podmienkach Ďalšie podrobné informácie o spracovaní Tvojich osobných údajov nájdeš v našich obchodných podmienkach.

 

Typy súborov cookies ktoré používame:

A, Striktne Povinné Cookies

Tieto súbory cookie sú potrebné na spustenie webovej stránky a nie je možné ich vypnúť. Takéto súbory cookie sa nastavujú iba v reakcii na vami vykonané akcie, ako je jazyk, mena, prihlásenie, preferencie ochrany osobných údajov. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval tieto cookies, ale to môže ovplyvniť spôsob, akým naša stránka funguje.

B, Analytické a Štatistické

Tieto súbory cookie nám umožňujú merať návštevnosť návštevníkov a vidieť zdroje návštevnosti zhromažďovaním informácií v súboroch údajov. Pomáhajú nám tiež pochopiť, ktoré produkty a akcie sú obľúbenejšie ako iné.

C, Marketingové a Retargetingové Cookies

Tieto súbory cookie zvyčajne nastavujú naši marketingoví a reklamní partneri. Môžu ich použiť na vytvorenie profilu, ktorý vás zaujíma, a neskôr na zobrazovanie relevantných reklám. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudú sa vám zobrazovať cielené reklamy pre vaše záujmy.

D, Funkcionálne Cookies

Tieto súbory cookie umožňujú našej webovej stránke ponúkať ďalšie funkcie a osobné nastavenia. Môžeme ich nastaviť my alebo poskytovatelia služieb tretích strán, ktorých sme umiestnili na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, tieto alebo niektoré z týchto služieb nemusia fungovať správne.